Afbeeldinge vande vermaerde seehaven ende stadt van Duynkercken met der omliggende plaetsen sanden ende droochten = Aourtraict de la fameuse ville et havre de Duynckercke et places voisines, sables etc.

Locations